พอจ. ตอบ: ทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี ไม่ประพฤติชั่วเหมือนกัน แต่สิ่งที่ศาสนาอื่นๆ ในโลกนี้ ไม่มีสอนยกเว้นศาสนาพุทธของเราคือ  เรื่องโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ หรือธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้และบรรลุอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นวิธีที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ …

รับฟัง/Download MP3