แนะนำช่องทางรับฟังธรรมแบบออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

แนะนำช่องทางรับฟังธรรมแบบออนไลน์ โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว ผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ที่ http://www.dhammapatipatti.org

โดยท่านสามารถเลือกรับฟัง CD พระธรรมเทศนาได้