แนะนำการใช้บริการแท็กซี่ เพื่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาว

 

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาว ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถประจำทาง เมื่อท่านเดินทางไปถึงท่าอากาศยานสกลนครหรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวดสกลนครแล้ว ท่านสามารถใช้บริการแท็กซี่ ผู้ให้บริการดังนี้

  1. คุณพนมยงค์ 098-105-6398
  2. คุณวีระ 086-224-7511
  3. คุณคำพัน 081-054-5853
  4.  ศูนย์บริการแท็กซี่สกลนคร (042) 715-1111

หมายเหตุ: คนขับแท็กซี่ทั้ง 3 ท่านนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์บริการสกลนคร ซึ่งสามารถเช็คสถานะการเดินทางผ่าน GPS ได้ตลอดเส้นทาง และมีมาตรฐานในการให้บริการกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นโดยตรง

โดยแนะนำให้ท่านติดต่อล่วงหน้า 2 วันก่อนเดินทางจริง ซึ่งผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการในอัตราพิเศษแบบเหมาจ่ายต่อรอบ (นั่งได้ 4 ท่าน) ดังนี้

1. จากท่าอากาศยานสกลนคร – วัดป่าภูไม้ฮาว = 600 บาท
2. จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวดสกลนคร – วัดป่าภูไม้ฮาว = 500 บาท

หมายเหตุ:

  1. จำกัดจำนวนผู้โดยสาร 4 ท่านต่อรอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ท่านใดต้องการแวะเพื่อซื้อของใช้จำเป็น/รับประทานอาหาร/อื่นๆ ก่อนขึ้นวัด จะจำกัดเวลาแวะได้ไม่เกิน 15 นาที (หากเกินเวลาที่กำหนด ทางผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บเงินค่าบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าเช่ารถเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถนำรถมาส่งคืนได้ทันตามเวลาที่กำหนด)
  3. ท่านที่ต้องการใช้บริการในขากลับ (จากวัดป่าภูไม้ฮาว ไป ท่าอากาศยานสกลนคร หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวดสกลนคร) ขอให้ท่านนัดวันและเวลารับกลับกับผู้ให้บริการแท็กซี่ได้รับทราบล่วงหน้า และหากต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันเวลานัดหมาย ควรแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า 1 วัน)