ข่าวประชาสัมพันธ์ จาริกประเทศอินเดีย 2562 (9-16 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศ 9

เรื่อง: นัดหมายวันและเวลาเดินทาง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น.

04.00 น. พร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row L 1 -4 ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน ภูฏาน แอร์ไลน์ Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3.701

 1. เมื่อไปถึงแล้ว ให้ไปรับซองเอกสาร ป้ายชื่อ และแท็กติดกระเป๋าเดินทาง จากเจ้าหน้าที่ของสังคมทัวร์ (คุณราตรี คุณโหน่ง) และรับชุดหูฟังจากจิตอาสา
 2. ในซองเอกสาร มีตั๋วเดินทางกลับ พร้อมกับทางทัวร์จะแจกใบตรวจคนเข้าเมือง (ใบต.ม.) ประเทศอินเดีย โดยจะกรอกข้อมูลไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าพบที่ผิดให้รีบแก้ไข และเซ็นชื่อ ห้ามทำซองเอกสารหาย

08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคยา (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

09.30 น. ถึงสนามบินคยา ออกเดินทางไปที่พัก วัดลาวพุทธคยา นานาชาติ

 1. เมื่อออกไปแล้วให้ท่านไปรอรับกระเป๋าเดินทางที่ Belt ตรวจสอบกระเป๋าของท่านให้ครบถ้วนเรียบร้อย และเมื่อได้รับกระเป๋าแล้ว ให้นำกระเป๋าออกไปที่รถบัสของท่าน (มีเลขรถบัสติดที่หน้ากระจก)
 2. จิตอาสาจะทำการเช็คชื่อตามที่กำหนดไว้ เมื่อครบเรียบร้อยทุกท่านแล้ว จึงออกเดินทางไปวัดลาว
 3. เมื่อถึงวัดลาวแล้ว จะมีลูกหาบ นำกระเป๋าเดินทางของท่านไปวางไว้ที่หน้าห้องพัก (ไม่ต้องทิป)
 4. รับกุญแจห้องพักได้ที่ คุณราตรี เมื่อรับแล้ว ให้ขึ้นไปห้องพักเพื่อตรวจสอบจำนวนกระเป๋าให้ครบถ้วน หากสูญหายให้รีบแจ้งคุณราตรี

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดลาวพุทธคยา นานาชาติ

12.00 น. ปฐมนิเทศ ที่ห้องประชุมวัดลาวพุทธคยา นานาชาติ

ข้อควรระวัง

 1. เงินสดและของมีค่าทุกอย่าง ห้ามโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด ให้ถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
 2. ห้ามทิ้งของมีค่าไว้ในรถหรือห้องพัก
 3. กรุณาอยู่รวมกับหมู่คณะ ห้ามไปไหนเพียงลำพัง
 4. ห้ามให้เงินหรือสิ่งของกับขอทาน หากต้องการทำทานให้ติดต่อทัวร์เท่านั้น

โปรแกรมการเดินทาง: 20190128_โปรแกรมการเดินทาง ปฏิบัติธรรมอินเดีย ปี 2562_v5

สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ Note ในกลุ่มไลน์ และเว็บไซด์  https://www.phraajahnkanchit.com/อินเดีย2562

———————————————————————————————
ประกาศ 8

เรื่อง: การเตรียมกระเป๋าเดินทางและสิ่งของต้องห้าม

 1. กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องบิน ท่านละ 25 กิโลกรัม (กรุณาวางแผนเรื่องน้ำหนักเผื่อการเดินทางขากลับด้วยค่ะ “ห้ามเกินน้ำหน้กที่กำหนดไว้” ทั้งขาไปและขากลับเพราะจะทำให้เกิดปัญหาต่อทั้งคณะ) ห้ามนำพาวเวอร์แบงค์ บรรจุลงในกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องบิน ต้องใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น (ไม่เกิน 32,000 volt)
 2. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 7 กิโลกรัม และห้ามนำสิ่งเหล่านี้ถือขึ้นเครื่องค่ะ ต้องใส่ในกระเป๋าสัมภาระสำหรับโหลดใต้เครื่องบินเท่านั้น
 3. เงินสดและของมีค่าทุกอย่าง ห้ามโหลดโดยเด็ดขาด ให้ถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
 • เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล น้ำหอม สบู่เหลว สเปรย์ ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่สามารถนำใส่กระเป๋าที่จะโหลดได้ แต่ถ้าเป็นยาที่จำเป็นต้องพกติดตัว ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ชุดยาแก้เบาหวาน
 • อาวุธ ปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น
 • ของมีคม ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแต่หากเป็นของใช้ที่จำเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุไวไฟ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เช่น น้ำมันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ำมัน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ
 • อาหารที่มีกลิ่นแรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม
 • สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน
 • สารอันตรายต่างๆ เช่น สารกำจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วัตถุก๊าซมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรีที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด ปรอท ฯลฯ
 • สิ่งของอื่นๆเช่น แม่เหล็ก น้ำแข็งแห้ง

ประกาศ 7

เรื่อง: วัตถุประสงค์การเดินทาง และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ    

วัตถุประสงค์ในการการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย คือการเดินตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาเดินทางไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติจำนวนมาก ที่ต่างล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น

ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติทุกท่าน จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน  ดังนี้

 1. สำรวมกาย วาจา ใจ งดการคลุกคลี กินอยู่อย่างสัปปายะ มิได้เน้นความสะดวกสบาย
 2. เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ปิดกั้นเรื่องรูปแบบในการปฏิบัติ
 3. ทุกคนล้วนมาจากต่างที่ ต่างถิ่น ต่างวัย จึงควรให้ความเมตตา เสียสละ ช่วยเหลือ เอื้ออาทร ให้อภัยกันและกัน
 4. ทุกคนคือ “จิตอาสา” สามารถช่วยงานทุกอย่างตามที่ตนเองถนัดได้ตามอัธยาศัย
 5. ตรงต่อเวลา **สำคัญมาก**
 6. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลล้างมือ หากมีอาการเจ็บป่วย ให้รีบพบทีมแพทย์อาสา และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค **สำคัญมาก**

โปรแกรมการเดินทาง: 20190103_โปรแกรมการเดินทาง ปฏิบัติธรรมอินเดีย ปี 2562_v3

———————————————————————————————

ประกาศ 6

เรื่อง การทำวีซ่า + ดาว์นโหลดแบบฟอร์มจองทัวร์ (ต้องส่งให้ทัวร์ ภายใน 15 พ.ย. 2561)

เอกสารที่ต้องใช้
1.พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุมากกว่า6เดือนนับจากวันเดินทาง
2.รูปถ่ายขนาด2×2นิ้วพื้นหลังสีขาว 3รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียน(บ้าน) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.ใบจองทัวร์พร้อมกับเขียนลำดับที่ลงในใบจองด้วยวงเล็บมุมซองด้วยว่าเดินทางกับพระอาจารย์ครรชิตดาว์นโหลด แบบฟอร์มจองทัวร์ https://drive.google.com/open?id=1Qu-uhhGxXAygoeK_uSdR1P-fE7NwAEkL  

ส่งเอกสารมาที่ ราตรี ฉุยฉาย 117/204 สายไหม ซอย64 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220
(โปรดตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารทั้งหมด ก่อนส่งน่ะค่ะ)

หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการเตรียมหนังสือเดินทาง/วีซ่า/ตั๋วเดินทาง กรุณาติดต่อ คุณราตรี สังคมทัวร์ @สังคม@ราตรี โทร 0869092109

———————————————————————————————

ประกาศ 5

เรื่อง การชำระเงิน ส่วนที่ 2 (ภายใน 6-8 ธ.ค. / ยอด 20,500 บ.)

กำหนดชำระเงิน ช่วงวันที่ 6-8 ธ.ค. 2561
ยอดส่วนที่ 2 ท่านละ 20,500 บ.
(ขออนุญาตปรับเพิ่ม 500 บาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอุปกรณ์หูฟังแบบไร้สาย ชุดหูฟังสำรอง แบตเตอรี่ ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนย้าย)
โดยโอนเข้าบัญชี ภูริตา สายะวารานนท์ ธ. ทหารไทย  เลขที่ 203-2-18153-5

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนผ่านทางกลุ่มไลน์ อินเดีย 62 พร้อมชื่อและนามสกุล น่ะค่ะ)

———————————————————————————————

ประกาศ 4
เรื่อง การจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการเดินทาง (ปรับปรุงข้อมูล เมื่อ วันที่ 27 ตค 2561)

 1. เสื้อผ้า สุภาพ (ห้าม เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น ) ไม่บังคับสีขาว แต่ควรเป็นสีไม่ฉูดฉาด – แนะนำให้ใช้ผ้าขาวม้าแทนผ้าขนหนูสำหรับเช็ดตัวหลังอาบน้ำ เนื่องจากอากาศจะมีความชื้นสูงมาก ผ้าขนหนูจะแห้งช้า ทำให้เหม็นอับชื้นได้ง่าย
 2. เสื้อแจ็กเก็ตกันหนาว กันลม เเขนยาว อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 5 C สูงสุด 25 C
  //www.accuweather.com/th/in/delhi/202396/february-weather/202396  
 1. หมวกกันแดด หรือร่ม
 2. ผ้าปิดปาก Mask กันฝุ่น
 3. ถุงเท้า รองเท้าเน้นสวมใส่สบาย ถอด/ใส่ ง่ายๆ เดินขึ้นเขาได้
 4. ถุงผ้าหรือถุงพลาสติก (สำหรับใส่ รองเท้า ที่ถอด และนำติดตัวเข้าไปในต้นพระศรีมหาโพธิ์)
 5. ยาประจำตัว
 6. เบาะรองนั่งสมาธิ (มีผ้าใบพลาสติกกันเปื้อน จัดเตรียมให้) สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาหัวเข่า แนะนำให้นำเก้าอี้สนาม แบบพับ พกพาได้ น้ำหนักเบาๆ ติดไปด้วย
 7. ของใช้ ประจำตัว สบู่ แชมพูสระผม ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว โลชั่น ผ้าอนามัย ไม้แขวนเสื้อ
 8. ไดร์เป่าผมเล็กๆๆ กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์
 9. ปลั๊กไฟ และสายพ่วงต่อ สำหรับใช้ในประเทศอินเดีย เป็นรูกลม 2 รูหรือ 3รู กระแสไฟ 230 V 50 Hz  www.dce-electric.com/article/1/รูปแบบเต้าเสียบปลั๊กไฟและกระแสไฟฟ้าในแต่ละประเทศทั่วโลก
  www.dce-electric.com/category/40/หัวแปลงปลั๊กไฟ-plug-adapter/ปลั๊กไฟใช้ในอินเดีย-india-2
 10. เสื้อยืดเก่าๆ (สำหรับทำเป็นผ้าเช็ดเท้า หรือผ้าขี้ริ้ว ภายในห้องพักของท่าน)
 11. กระบอกน้ำเก็บความร้อน หรือกระติกน้ำ สำหรับใส่น้ำดื่ม
 12. มุ้งกันยุง แบบคลุมทั้งตัว สำหรับนั่งปฏิบัติ (ติดต่อซื้อได้ที่ 083-694-2954) – ไม่บังคับ
 13. ถุงผ้า ใส่ของจิปาถะไม่ควรใช้ถุงก๊อบแก๊ป จะเป็นการรบกวนผู้อื่น
 14. กระดาษทิชชู่ กระดาษเปียก
 15. สายพ่วงต่อปลั้กเป็นรูกลม 2 รูหรือ 3 รู
 16. ไฟฉายเล็กๆ พร้อมถ่านสำรอง
 17. กาแฟผง เครื่องดื่มผง อาหารแห้ง หรือ บะหมี่สำเร็จรูป (เผื่อทานยา)
 18. กล่องทัพเพอร์แวร์ใส่อาหาร ช้อนส้อม
 19. ซิมโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต ให้เตรียมไปเองจากกรุเทพฯ สามารถซื้อได้ที่ Sim to Fly (AIS) แบบเหมาจ่าย ราคาประมาณ 400 บาท
 20. การแลกเงิน ให้แลกเงินเอง ไม่ควรเกิน 5,000 บาท สามารถแลกที่ Super Rich http://www.superrich1965.com/th_branch.html โทร 02-655-2488 , 02-655-2400 โดยต้องใช้ passport ประกอบการแลก (ถ้าไม่สะดวกให้มาแลกที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทางได้แต่ควรเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้า)
 21. ถ่านก้อนเล็ก ขนาด 2A (AA) จำนวน 4 ก้อน เพื่อใช้สำหรับใส่ชุดหูฟัง (ให้ใส่กระเป๋าโหลด)

*ชุดหูฟังแจกที่สนามบิน แปะเลขประจำตัวผู้เดินทาง (อุปกรณ์ในกล่องจะประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ชุดหูฟังแบบไร้สาย 1 ชิ้น 2) เสาอากาศ 1 ชิ้น 3) หูฟัง 1 ชิ้น ขอความกรุณาทุกท่านช่วยกันดูและรักษาระหว่างการใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องให้ครบทั้ง 3 ชิ้น ก่อนนำบรรจุลงใส่ถุงพลาสติกในกล่อง นำใส่กล่อง ส่งคืนให้กับจิตอาสา)

———————————————————————————————-

ประกาศ 3
สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง: การชำระเงินมัดจำ และการจัดเตรียมหนังสือเดินทางพาสปอร์ต

ผู้สนใจสามารถชำระเงินมัดจำ และส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเดินทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ  

ขั้นตอนต่อไป:
1. ชำระเงินมัดจำการเดินทาง 10,000 บาท ภายใน 15 มิถุนายน 2561 โดยโอนเงินเข้า
ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ภูริตา สายะวารานนท์ เลขที่บัญชี 203-2-18153-5

 • หากท่านไม่ได้ทำการชำระค่ามัดจำภายในวันที่กำหนด (15 มิถุนายน 2561) ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 • ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่ามัดจำ 50% กรณียกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ 100% กรณียกเลิกการจองหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 • ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ามัดจำคืน (หากมี)   

2. ขอให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://goo.gl/forms/RvpCMeulJITaQDJg1 (ท่านจำเป็นจะต้องใช้ gmail ในการเข้าสู่ระบบ)

*โปรดตรวจสอบว่าท่านมีอีเมลของ gmail หรือไม่ หากไม่มี ขอให้ท่านสมัครอีเมล gmail ให้เรียบร้อย ซึ่งท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นหลักฐานและเอกสารต่างๆ สำคัญต่างๆ ต่อไปค่ะ (ท่านสามารถยื่นหลักฐานออนไลน์แทนกันได้ค่ะ หรือหากท่านใดติดปัญหาการใช้งานจริงๆ ก็สามารถส่งหลักฐานการโอนผ่านกลุ่มไลน์ “อินเดีย 62 พอจ. ครรชิต” เข้าร่วมกลุ่มผ่านลิงค์ http://line.me/ti/g/JUbkXF_54W โดยส่งเป็นรูปถ่าย เขียนชื่อ นามสกุล วันที่ เวลาที่โอน และเบอร์ติดต่อของท่านให้ชัดเจนน่ะค่ะ)     

หากติดปัญหาการส่งหลักฐาน สามารถสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ “อินเดีย 62 พอจ. ครรชิต” เข้าร่วมกลุ่มผ่านลิงค์ http://line.me/ti/g/JUbkXF_54W

3. เมื่อท่านได้โอนเงินค่ามัดจำการเดินทางเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านจัดเตรียมหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต โดยหนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากเดือนที่เดินทาง (คือต้องหมดอายุ หลังวันที่ 31 AUG 2019) และต้องมีหน้าว่างๆ 4 หน้าเต็ม เพื่อประทับตราเข้าออกประเทศ

ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดในการจัดส่งหนังสือเดินทางและการทำวีซ่าให้ทราบต่อไปค่ะ  

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

———————————————————————————————-

ประกาศ 2
เรื่อง: เปิดรับลงทะเบียนสำรองที่ คอร์สปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย ปี 2562 (9-16 กุมภาพันธ์ 2562)    

 1. ลงทะเบียนสำรองที่ ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์) ได้ที่ https://goo.gl/forms/bOGEFYr7p9C7HAZF3 แบบฟอร์มสำรองที่ – คอร์สปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย ปี 2562 (9-16 กุมภาพันธ์ 2562) — สามารถลงทะเบียนแทนกันได้น่ะค่ะ
 2. โปรดอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ ก่อนลงทะเบียน
  • ข้อที่แสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงข้อมูลจำเป็น
  • โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบข้อมูลและตัวสะกดให้ถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
  • หากท่านลงเบียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อกดปุ่ม “ส่ง” แล้ว ท่านจะได้รับข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จค่ะ”  
  • เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “อินเดีย 62 พอจ. ครรชิต” ได้ทันที (โดยกดที่ http://line.me/ti/g/JUbkXF_54W) ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารในเรื่องการเดินทางครั้งนี้ต่อไป   
  • หากกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข ให้ท่านลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยทีมงานจะยึดข้อมูลการลงทะเบียนล่าสุดเป็นข้อมูลหลัก 
 3. การลงทะเบียนนี้ เป็นเพียงการสำรองที่ในการเดินทางเท่านั้น ทีมงานจะประกาศยืนยันรายชื่อผู้เดินทางให้ทราบอีกครั้ง     
 4. เมื่อท่านได้รับการยืนยันการเดินทางจากทีมงานแล้ว โปรดตรวจสอบว่าท่านมีอีเมลของ gmail หรือไม่ หากไม่มี ขอให้ท่านสมัครอีเมล gmail ให้เรียบร้อย ซึ่งท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ในขั้นตอนต่อๆ ไป
 5. โปรแกรมการเดินทาง สามารถดูได้ที่ 20190103_โปรแกรมการเดินทาง ปฏิบัติธรรมอินเดีย ปี 2562_v3 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ค่าเดินทาง 30,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 6. หากติดปัญหาการลงทะเบียน สามารถสอบถามได้ที่ 089-222-5112, 080920-8763 หรือ 082-545-6593 ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

———————————————————————————————-

ประกาศ 1
สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง: วัตถุประสงค์ การเดินทางไปปฏิบัติธรรม และโปรแกรมการเดินทาง

วัตถุประสงค์ในการการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย คือการเดินตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาเดินทางไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติจำนวนมาก ที่ต่างล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น   

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติทุกท่าน ทีมงานจึงขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติที่ร่วมเดินทาง ดังนี้

 1. กินอยู่อย่างสัปปายะ มิได้เน้นเรื่องความสะดวกสบาย
 2. เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ปิดกั้นเรื่องรูปแบบในการปฏิบัติ สำรวมตนเองตลอดเวลา
 3. มีผู้ปฏิบัติจำนวนมากเดินทางไปพร้อมกัน จึงควรให้ความเมตตา ดูแล ให้ความช่วยเหลือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน
 4. ไลน์คือช่องทางหลักในการสื่อสาร หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนสำรองที่ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ทันที ดังนั้น โปรดเตรียมโหลดแอพ ไลน์ และเปิดใช้บริการ Line ID ของท่านให้พร้อมก่อนลงทะเบียน
 5. วันเดินทาง 9-16 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมการเดินทาง สามารถดูได้ที่  20190103_โปรแกรมการเดินทาง ปฏิบัติธรรมอินเดีย ปี 2562_v3 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  ค่าเดินทาง 30,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 6. สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ Note ในกลุ่มไลน์ และเว็บไซด์  https://www.phraajahnkanchit.com/อินเดีย2562/

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ