พอจ. ตอบ: ถ้าจิตไปรู้ว่ามันนิ่ง เฉยๆ นั่นแหละ เป็นสมาธิแล้ว… สมาธิคือการที่จิตเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานๆ (เอกัคคตารมณ์) แต่เป็นสมาธิที่เรียกว่า สมถะสมาธิ ซึ่งยังไม่มีปัญญา และเป็นเพียงแค่อุบายที่จะทำให้จิตสงบ มีความสุข มีความเบิกบาน… แต่พระพุทธเจ้าไม่สอนอยู่แค่นี้ ต้องฝึกจิตให้มีกำลังเพิ่มขึ้นๆ จนมันแน่วแน่ เป็นกลาง มีอะไรเกิดขึ้น ก็รู้…

รับฟัง/Download MP3