หนังสือชีวิตแค่ของชั่วคราว

โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตโต

ปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนา แนวสัมมาทิฏฐิ
โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัด มุกดาหาร

Download PDF:  https://cutt.ly/bgdLkM2

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย