การใช้บริการแท็กซี่ เพื่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาว (อัพเดท)

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาว ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถประจำทาง เมื่อท่านเดินทางไปถึงท่าอากาศยานสกลนครหรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวดสกลนครแล้ว ท่านสามารถใช้บริการแท็กซี่จาก

  1. คุณธรรมศักดิ์ ติดต่อได้ที่หมายเลข 081-769-5530 หรือ 081-053-2433
  2. คุณวีระ?ติดต่อได้ที่หมายเลข 086-224-7511

ซึ่งผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการในอัตราพิเศษแบบเหมาจ่ายต่อรอบ ดังนี้

1. ทางเครื่องบิน จากท่าอากาศยานสกลนคร – วัดป่าภูไม้ฮาว = 600 บาท
2. ทางรถประจำทาง?จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวดสกลนคร – วัดป่าภูไม้ฮาว = 500 บาท

หมายเหตุ (สำคัญมาก):

  1. การจองรถ แนะนำให้ท่านติดต่อล่วงหน้า 2 วันก่อนเดินทางจริง
  2. จำกัดจำนวนผู้โดยสาร 4 ท่านต่อรอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ท่านที่ต้องการแวะซื้อของใช้จำเป็น/รับประทานอาหาร/ทำธุระอื่นๆ ก่อนขึ้นวัด จะจำกัดเฉพาะเส้นทางที่วิ่งผ่านเท่านั้น และสามารถแวะได้ไม่เกิน 30?นาที ?(หากเกินเวลาที่กำหนด ทางผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บเงินค่าบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะต้องเสียค่าเช่ารถเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถนำรถมาส่งคืนได้ทันตามเวลาที่กำหนด)
  4. ท่านที่ต้องการใช้บริการในขากลับ (จากวัดป่าภูไม้ฮาว ไป ท่าอากาศยานสกลนคร หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวดสกลนคร) ขอให้ท่านนัดวันและเวลารับกลับกับผู้ให้บริการแท็กซี่ทราบล่วงหน้า และหากต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันเวลานัดหมาย ควรแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า 1 วัน)